درفیلم زیرروش جوشکاری بادستگاه میگ توضیح داده شده است

 

دیدگاه بگذارید