مانومتر آرگون / CO2

موجود نمیباشد

فشارگاز داخل کپسول CO2 یا سیلندر CO2 بالا می باشد و مابرای کاهش فشار و کنترل آن می بایست از رگولاتور ومانومتر استفاده کنیم مانومتر فشار داخل کپسول و فشار خروجی رابه ما نشان می دهد و با استفاده از مانومتر مابسته به نیازمان جریان فشار کپسول را تنظیم میکنیم.

جدول مشخصات مانومترCO2

مانومتر