درفیلم زیربه ساده ترین روش جوشکاری آرگون توضیح داده شده است و نکاتی را درموردجوشکاری به روی ورق استیل بیان میکند.

دیدگاه بگذارید